Thursday, October 29, 2015

සදකඩපහන නැවත කියවමු..


බොහොම අමාරුවෙන් යන්තම් මගේ 50 වන ලිපිය පසුකොට 51 වන ලිපිය සයිබර් එකට නමෝ විත්තියෙන් අතාරින ගමන් මගේ කියල අදහසක් බෙදාගන්න හිතුනා.  අපි දන්න සදකඩ පහනේ මට පෙනුන ඔබට නොපෙනුන පැත්තක් මං දකින්න උත්සාහ කරා. 


i`olvmyK kej; lshjuq'fn!oaO leghï l,dj ms,sn`o wOHhkh lsÍfï § YS% ,dxflah .,a leghï lrejdf.a ksi`. l=i,;dj ms,sìUq lrk ft;sydisl jYfhka jeo.;a ia:dkhl ,d ie,lsh yels wmQ¾j ks¾udKhla f,i i`olv myK ie,lsh yelsh' fuys ir, mod¾;h if`oka wvla fyj;a Nd.hla f,i o .;yels jk w;r uQ,dY% ;=<  fï ms<sn`o hï hï i`oyka y`ÿkd.; yel' uyd j.a. md,sfhys mdáld kñka o jxi;a:mamldisksfha wâVpkaol mo.KaÀld f,i o i`olvmyK w`ÿkajd we;s w;r iuka; mdidÈldfõ i`olv myK y`ÿkajd we;af;a wâVpkao mdIdK f,ih' wvi`o myK f,i fuh wudj;=frys ir< f,i olajd we;' wNsOdkmam§msld ikakh yd ioaO¾u r;akdj,sh olajd we;af;a i`olvmyK kñks' uq,ald,Skj leghï rys;j wdh;p;=ri%dldrj ks¾udKh jQ i`olvmyka miqld,Skj úúO ld, mrdihka yS§ ,dxflah .,a jvqjdf.a ksi`. l=i,;dj ms,sìUq lrk wmQ¾j ks¾udKhla njg fmrf,kakg úh' uq,a ld,Skj fuys Wmfhda.S;djh ms<sn`o úúO woyia W.;=ka m<lr o tys ksYaÑ; ms<s.ekSula fkdue;' uydjxYhg wkqj tys i`oykla o Wmfhda.fhka i`olv myK fhdod ;sfnkafka wka lsis lreKlg fkdj mdmsiaila fia mdúÉÑ lsÍu msKsi nj ã'à'foafõkaøhka zz i`olvmyK iy fj;a ,sms ZZ lD;sh u.ska mjihs'

uq¿ ,laÈj ish¨u r;akfhda;a ^fï& ysksuq, i`olv mykg;a fkdw.kdyqh'
^md,s mdGfhys mdáld hk jpkh i`olv myK hk wre;a .efka&

 flfia kuq;a leghñka w,xlD; jQ i`olv myK ms<sn`o tod fuod ;=r úúO W.;=ka úúO jQ woyia tl;= lrkakg úh' fuhg fya;=j kï wmQ¾j  ks¾udKhla jk fuys we;s l,d;aul yd ft;sydisluh w.h fukau tys leghï u.ska ixcdkkuh jk ixfla;d;aul w¾:hhs' kuq;a fums<sn`o fnfyda woyia bÈßm;a jqjo tu woyia ienE f,iu i`olv myfKka ksrEms; leghï j, w¾:hg iujkjd o hkak .eg¿jls'
 tÉ'iS'mS'fn,a uy;dg wkqj i`olv myKska fmkajkafka i;r ÈYdjhs' ã'à'foafõkaøhkaf.a u;h jkafka fuu.ska wm Y=oaOùula fyda fmaùula wre;a .kajk njhs'   mqrdúoHdfõ uye`ÿre fikr;a mrKú;dkhka i`olv myK ms<sn`o úia;rd;aul újrKhla iu.ska tys tla tla leghï ixfla; u.ska fujeks woyila ixcdkkh lrk nj mjihs' Tyqf.a u;hg wkqj i`olv myfka w. ;sfnk ljdldr ;Srefõ fmfkk .sKs±,a fudai;rh  ldud.aksfha o fl%daOd.aksfha o ixfla;hls' we;d" wYajhd" isxyhd" jDYNhd hk i;=ka isúfokd u.ska cd;s" crd" jHdê" urK hk i;r ìh ksfhdackh lrk nj o ,shje, kï ;kaydfõ ixfla;h jQ ,;dj nj o olajhs' yxirEm wNsksYal%ukh o ueo mshqu ksjk o ixfla;j;a lrk nj olajhs' flfia kuq;a i`olv myK j,g fhdod we;s úúO ixfla; mßlaId lsÍfï§ wmg fikr;a mrKú;dk iQÍka o fums<sn`o lr we;s woyia  ms<s.ekSug ;rula wmyiqfjhs' mqrdúoHdj yd b;sydih wd§ mQ¾j w;S;h .fõYkh lrkq ,nk úIh m%mxphkays wkqIdx.sl ld,dkqrEm iudc jákdlï yd ks¾Kdhlhka o wOHhkh l< yelafla tlS iudch úiska f.dvk.k ,o ckY%e;suh" idys;Hh" weoySï yd úYajdi u;h' ñka msg;g f.dia mqrdúoHd;aul jYfhka jeo.;a l,d ks¾udKhla w¾: .ekaúh fkdyel' fuys§ i`olv myK ms<sn`o ne,sh hq;af;a tjka m%fõYhl isgh' wvi`o myK jkdyS tla bulg fldgq jQ yqÿ ;ks l,dks¾udKhla fkdfõ' fuh ks¾ñ; mßirh iu`. tlsfklg noaOj ;sfí' tneúka fuh lsheúh hq;af;a i`olvmyK ks¾udKhjQ w;S; iudc jmißh u; msysgd tys ±lau u; isgh' tneúka tjka t,Uqul isg i`olv myK ms<sn`o ;j;a fldaKhlska fufiao úuish yel'
i`olv myfkys iqúfYaIS ia:dkhla we;a" wYaj" isxy" jDYN hk rEmhkag  ysñfõ' kuq;a ñka .uHh jkafka mrKú;dkhka mjik mßÈ cd;s" crd" jHdê" urK hk i;r ìhu o hkak iel iys;h' jvd mD:Q, f,i .;al, fuu i;aj fldÜGdi u.ska fmka jkafka i;r ÈYdj nj .ekSu jvd idodrkh' fuhg fya;=j me/kakka i;r ÈYdj ksrEmkhg tkï tla tla ÈYdjka i`oyd úúO i;ajhka ÈYdfõ ixfla;h f,i fhdodf.k we;s njla fmfkk neúks' WodyrK f,i .;al, fujkau i;aj rEm wmg ffp;Hhkays i;r jdy,alv j,ska ±l .; yel' tfukau fuu i;aj rE fhdod.;a wjia;d wi,ajeis rg jQ bxÈhdfjka o y`ÿkd .; yel' ñka i;aj rE ;s%;ajhla wfYdal ia:ïNhkaf.a uqÿfkys msysgqjd we;' isjqjeks jQ wYaj rEmh ¨ïìks ia;ïNh u; msysgd ;snQ nj yafõka-;aidx úiska i`oykafldg we;' tfukau ,xldfõ úYd, ia:Qm jdy,alv j,o idxÑ f;drfkao y`ÿkd.; yel'  fï wkqj .;a l< fuu i;aj rE i;r u.ska ixcdkkh jk ixfla;d;aul woyi kï fuu i`olv myk msysá ia:dkhg i;r ÈYdfjkau ckhd meñfkk njhs' ;jo fuu i;ajhka isjqfokd tlsfklg fjkia iaNdúl úúO ,laIK fmkajhs' tu.ska ÈYd ixfla;d;aul fuu i;ajhka u.ska ;j;a .eUqre wre;la .uHh fõ' tkï isjqfoiska fuu ia;dkhg meñfkkokd ldhsl jYfhka fukau yelshdfjka o úúO ;rd;srïj, wh njhs' tlsfkldg fjkiajQ Tjqkagu wdfõKsl jQ yelshdjka we;a;jqka njhs' fï wkqj f,!lsl Ôú; f.jk kuq;a wdOHd;añl iqLújrKh ßisfhka isjq foiska meñfkk ckhd mQ¾fjdala; i;aj fm, u.ska ksrEms; njla fmfka'
 ,;dj fyj;a ,sh je, u.ska o ixfla;d;aul w¾:hla merKs .,a jvqjd f.k ths' ysx¥ idys;Hh ;=< l,am jDlaIhg ,nd fokafka hï ;ekla o tjka jQ w.hla ,shje,g fn!oaOd.ñl ks¾udKhka ;=< ,eî we;' ysxÿ ks¾udKhkaf.a o ,shje, Ndú;d fkdjqkd fkdfõ' flfia kuq;a ,sh je, u.ska ixfla;d;aul jkafka fi!Nd.Hhs' fi!Nd.Hhfhys wksjd¾hdx.hla f,i Okh y`ÿkd .; yel' tneúka ,shjef,ka mekkef.k ,Iañ rE mjd miq ld,Skj ks¾udkh úh' ta wkqj fuys§ ixfla;d;aul ù we;af;a OKfha wdVHh njhs' tkï fuys i;r ÈYdfjka meñfkkakka OKfhka wdVHh jQjka úh yels njhs' Okh o fydÈka we;a;jqka we;' tfia fkdjkafkda o fj;s' th ms<sìUq lrñka i`olv myK ks¾udkh l< leghï lrejd fydÈka jevqkq yd isyska jQ f,i ,shje,a oaú;ajhla i`olv myfKys ksujd we;s njla ±l .; yel' tu.ska .uHh jkafka fuu OKfhys wdVHh nj úúO m%udKfhka úh yels njhs' th mqoa.,dkq noaoh njhs' fï wkqj .;a l, fmfkkafka úúO m%udKhkaf.ka Okh we;s - ke;s ish,a,kau i;r ÈYdfjkau fuu ia:dkhg meñfkk njhs'
ñka wk;=rej i`olv myK;=< ±l .; yels ;j;a leghula jkafka yxi fm<hs' yxihd jkdys Èfhka lsr fjkalr .kakd ;rï ksjrÈ i;ajfhla f,i idys;Hh ;=< .efka' fn!oaO idys;Hh ;=< o yxihdg ysñ jkafka iqúfYaIs ia:dkhls' meúoaoka yxihka fia úhhq;=nj olajhs' ukaoh;a Wkag we;af;a mshdm;a nr muKlau jk ksidh' W.;a nqoaêu;=ka o yxihka Èfhka lsß fjkalr .kakdla fuka fyd`o krl fjka lr .kakdla njla ck jyf¾ o meñfkkafka tksiduh' ixfoaY ldjHh ;=< o th tfiau ±l.; yelsh'


—f;dm ;=v ;=<g lsß ri Èh yer jÈh
f;dm msg msysg le/ nU f;Èh weúÈh˜
^fiakdkdhl'1978( 17&

 fï wkqj .;a l, i`olv myfKys ksrEms; yxi ixfla; u.ska olajkafka Èfhka lsß fjka lrkakdla fuka wY%oaOdfjka Y%oaOdj ksjerÈj fjkalr.;a wdOHd;añl .=K j.djg keUqrejk nqoaêu;a mqoa.,hkah 'Tjqka ienúkau yxihka fukah'
 i`olv myfkys wjika jYfhka uOHhfhys leghï lr we;af;a iqmsms mshquls' fn!oaO l,d moaO;sh wkqj b;d u mßY=oaO ixfla;h fk¿ï u,h' nqÿka ixfla;j;a lsÍug o uq,a ld, j,§ fk¿u fhdod .eksk' fldfya fld;ek isg ljqreka meñksh o i`olv myfkys wjidk f,i  Tjqka ish,a,u leghï lr we;s fk¿u u;ska msúish hq;=uh' fk¿ug fkdmeuK we;=,a úh yels fjk;a l%uhla fkdue;' tu.ska .uHh jkafka fuu ;ekg meñfkkakjqka mdßY==oaO jQ fk¿u u;g meñKsh hq;=u nj o tfukau fk¿ula u; isg .ekSug ;rï th md.df.k we;=¿ ùug ;rï fk¿ugo jvd wdOHd;aul f,i mú;%jQ is;a we;af;da njuh'  fï wkqj i`olv myfkka ksrEms; leghï ys  ixcdkkuh lrkq ,nk iuia: ixfla;d¾:h rEmdj,shla fia fufia úúrKh l< yel'
 “ i;r foiska úúO yelshdjkaf.ka Ndysr iajrEmhkaf.ka hq;a  ckhd jkaoKSh mQcKSh  jQ fuu ia:dkhg meñkk njo Tjqka Okfhys wdVHh núka we;s - ke;s  úúO ;rd;srï j, mqoa.,hka nj o tkuq;a fudjqka ksjka u.g hdug ;rï nqoaêh fufyhjk wY%oaOdfjka Y%oaOdj fjka lr.;a yxihka fuka nqoaêu;a Y%oaOdjka;hka njo meñKs ÈYdj m%foaYh uqo,a we;s ke;s nj ish,a, fkdi,ld Y%oaOdj u;u nqÿka bÈßfha ish,a,g ysñ jkafka tlu fk¿u fyj;a tlu ia:dkh njo fuu.ska .uHh fõ'

ví'wd¾'liqka reysre uOqixl"
mqrdúoHd yd Wreu l<ukdlrK wOHhkdxYh"
Ys% ,xld rcrg úYajúoHd,h"
ñyska;f,a'

------ ---------------------------------

5 comments:

 1. What is this font? I can't read it.

  ReplyDelete
 2. හොඳ විග්‍රහයක් කසුන්. මාර්ටින් වික්‍රමසිංහත් සඳකඩපහණ ගැන අදහසක් දක්වලා තිබුණා සිංහල ජන සමාජය මත පදනම් කරගෙන.

  ReplyDelete
  Replies
  1. මං එය කියවා තියෙනවා. ස්තූතියි. නැවත ගොඩවන්න.

   Delete
 3. හොද ලිපියක් කසුන්. ලස්සනට ලියලා තියනවා. අපිත් පුළුවන් හැම වෙලේම ගෙඩ වෙන්නම්.

  ReplyDelete

Comments system

Disqus Shortname